Giải toán lớp 4 Luyện tập chung trang 179 180

Giải toán lớp 4 Luyện tập chung trang 179 180

Thứ bảy , 10/03/2018, 22:48 GMT+7
     

Bài 1. Mỗi bài dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a)  Giá trị của chữ số 3 có trong số 683 941 là:

A. 3     B.  300   C. 3000     D. 30 000

b) Trong phép nhân:

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 7028     B. 7038       C. 6928       D. 6938

c) Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình dưới đây?

d)  Số thích hợp để viết vào ô trống của = là:

A. 1      B. 50     C. 40      D. 20

e) Nếu một quả táo cân nặng 50g thì cần có bao nhiêu quả táo như thế để cân được 4kg?

A. 80       B. 50      C. 40        D. 20

Hướng dẫn

Chúng ta thực hiện các phép tính rồi khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Giải

a) Giá trị của chữ số 3 có trong số 683 941 là:

b)  Trong phép nhân


 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là :

c) Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình dưới đây?

d) Số thích hợp để viết vào ô trống của = là:

e)  Nếu một quả táo cân nặng 50g thì cần có bao nhiêu quả táo như thế để cân được 4kg?

Bài 2. Tính:

Hướng dẫn

Chúng ta áp dụng các quy tắc của phép nhân, phép cộng, phép trừ của phân số để tính.

Giải

Bài 3.  Viết số, thích hợp vào chỗ chấm:

a) Tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội cao 1010cm, hay ...m ...cm.

b) Năm 2010 cả nước ta kỷ niệrn "Một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội". Như vậy thủ đô Hà Nội được thành lập năm ... thuộc thế kỷ ...

Hướng dẫn

Ở câu (a), từ xăng-ti-mét ta đổi ra mét và xăng-ti-mét

Ở câu (b), ta lấy 2010 năm trừ đi 1000 năm là được năm thành lập thủ đô Hà Nội;

Giải

a) Tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội cao 1010 cm hay 100m 10cm.

b)  Năm 2010 cả nước ta kỷ niệm "Một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội". Như vậy thủ đô Hà Nội được thành lập năm 1010 thuộc thế kỷ XI .

Bài 4.  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hợn chiều rộng 24m và chiều rông bằng chiều dài.

a)  Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đó:

b)  Tính diện tích củạ mảnh vườn đó.

Hướng dẫn

Bài toán có hiệu và tỉ số của chiều dài, chiều rộng chúng ta áp dụng quy tắc đã học để tính chiều dài, chiều rộng trước rồi tính diện tích mảnh vườn.

Giải

Bài giải

Theo đề bài ta có hiệu số phần bằng nhau là:   

5 - 2 = 3 (phần)

Chiều dài mảnh vườn là:

24 : 3 x 5 = 40 (m)

Chiều rộng là:

24 : 3 x 2 = 16 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

40 x 16 = 640 (m2)

Đáp số: chiều dài :40m,

chiều rộng :16m,

diện tích : 640m2

TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT SGK LỚP 4 TẬP 2 - XEM NGAY

 


xsmn