Bài Ôn tập về đo thời gian - Toán lớp 5 trang 156 157

Bài Ôn tập về đo thời gian - Toán lớp 5 trang 156 157

Thứ ba , 23/01/2018, 23:10 GMT+7
     

GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TRANG 156, 157

ÔN TẬP VỀ ĐO THỜI GIAN

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 thế kỉ   = ... năm

1 năm = ... tháng

1 năm không nhuận có ... ngày

1 năm nhuận có ... ngày

1 tháng có ... (hoặc ...) ngà

Tháng hai có ... hoặc ... ngày

b) 1 tuần lễ có ... ngày

1 ngày  = ... giờ

1 giờ = ... phút

1 phút = ... giây

Hướng dẫn

Chúng ta dựa vào các quan hệ giữa các đơn đo thời gian như đã học.

Giải

a) 1 thế kỉ =100 năm

1 năm = 12 tháng

1 năm không nhuận có 365 ngày

1 năm nhuận có 366 ngày

1 tháng có 30, (hoặc 31 ngày)

Tháng hai có 28 hoặc 29 ngày

b) 1 tuần lễ có 7 ngày

1 giờ = 60 phút

1 phút = 60 giây

1 ngày = 24 giờ

Bài  2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 năm 6 tháng  = ... tháng

    1giờ 5 phút = ... phút

    3 phút 40 giây  = ... giây

    2 ngày 2 giờ = ... giờ

b) 28 tháng = ... năm ... tháng

    144 phút = ... giờ ... phút

    150 giây = ... phút ... giây

     54 giờ = ... ngày ... giờ

c) 60 phút = ... giờ

    30 phút = ... giờ = 0,... giờ

   45 phút = ... giờ =  0,... giờ

   6 phút  = ... giờ = 0,... giờ

   15 phút =    ... giờ = 0,...    giờ

   12 phút = ... giờ =    = 0,... giờ

   1giờ 30 phút = ... giờ

   3 giờ 15 phút = ..... giờ

   90 phút =  ....... giờ

   2 giờ 12 phút = ... giờ

   60 giây =    ... phút

   30 giây = ... phút = 0,... phút

   90 giây = ... phút

   2 phút 45 giây =.... phút

  1 phút 30giây = ....phút

  1 phút 6 giây = ... phút

Hướng dẫn   

-  Ở câu (a) chúng ta đổi từng phần như đã học.

Chẳng hạn : 2 năm = 2 x 12 tháng = 24 tháng

Vậy : 2 năm 6 tháng = 24 tháng + 6 tháng = 30 tháng.

-  Ở câu (b) chúng ta thực hiện phép chia để tìm thương và số dư...

Chẳng hạn : 150 : 60 = 2 (dư 30)

Vậy : 150 giây = 2 phút 30 giây.

-  Ở câu (c, d) chẳng hạn: 2 giờ 12 phút = 2 giờ giờ = 2 giờ = 2,2 giờ

Giải

a)  2 năm 6 tháng = 30 tháng

     1 giờ 5 phút = 65 phút

    3 phút 40 giây = 220 giây

    2 ngày 2 giờ = 50 giờ

b)  28 tháng = 2 năm 4 tháng

    144 phút = 2 giờ 24 phút

    150 giây = 2 phút 30 giây

     54 giờ = 2 ngày 6 giờ

c) 60 phút = 1 giờ

   30 phút = giờ = 0,5 giờ

   45 phút  = .giờ =  0,75 giờ

    6 phút  = giờ = 0,1 giờ

   15 phút = giờ = 0,25 giờ

    12 phút = giờ = 0,2 giờ

    1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

    3 giờ 15 phút = 3,25 giờ

    90 phút = 1,5 giờ

    2 giờ 12 phút = 2,2 giờ

d) 60 giây = 1 phút

   30 giây = phút = 0,5 phút

   90 giây = 1,5 phút

   2 phút 45 giây = 2,75 phút

   1phút 30 giây =1,5 phút

   1 phút 6 giây = 1,1 phút

Bài 3. Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút?

Hướng dẫn

Quan sát bốn cái đồng hồ ; kim ngắn chỉ giờ ; kim dài chỉ phút rồi trả lời câu hỏi.

Giải

Đồng hồ A chỉ 10 giờ.

Đồng hồ B chỉ 6 giờ 5 phút.

Đồng hồ C chỉ 10 giờ kém 17 phút hay 9 giờ 43 phút.

Đồng hồ D chỉ 1 giờ 12 phút.

Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một ô tô dự định đi một quãng đường dài 300km. Ô tô đó đi với vận tốc 60 km/giờ và đã đi được 2 giờ. Hỏi ô tô còn phải đi tiếp một quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Ô tô còn phải đi tiếp quãng đường là:

A. 135km    B. 165km    C.    150km    D. 240km

Hướng dẫn             

- Chúng ta cần đọc kỹ đề toán để hiểu rõ bài toán cho những gì, tìm cái gì và mối liên hệ giữa cái đã cho và cái phải tìm.

- Trước tiên chúng ta tính quãng đường ô tô đã đi được và tính quãng đường ô tô còri phải đi rồi  khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Giải

2giờ = giờ hay 2,25 giờ   

Ô tô đã đi được là: 60 x 60 x 2,25 = 135 (km)

Vậy ô tô còn phải đi một quãng đường nữa là:

300 - 135 = 165 (km)

Vậy ta khoanh vào chữ B.    .


xsmn