Bài Ôn tập về đo thể tích - Giải toán lớp 5 trang 155

Bài Ôn tập về đo thể tích - Giải toán lớp 5 trang 155

Thứ ba , 23/01/2018, 23:09 GMT+7
     

GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TRANG 155

ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH

Bài 1. a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

b) Trong các đơn vị đo thể tích :

- Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền?

- Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn tiếp liền?

Hướng dẫn

Chúng ta viết mối quan hệ của đơn vị ở từng cột với đơn vị ở liền bên phải và bên trái như đã học rồi rút ra nhận xét.

Giải

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

b) Trong các đơn vị do thể tích:

- Đơn vị lớn gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

- Đơn vị bé bằng một phần một nghìn lần đơn vị lớn tiếp liền.

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m3  = ... dm3              1dm3 = ... cm3

7,268m3 = ... dm3        4,351dm3 = ...cm3

0,5m3  = ... dm3           0,2dm3 = ...cm3

3m3 2dm3 = ... dm3     1dm3 9cm3= .. cm3

Hướng dẫn

Mỗi lần chuyển sang đơn vị liền dưới (trên) ta dịch dấu phẩy sang bên phải (trái) 3 chữ số như đã học.

Giải

1m3 = 1000dm3               1dm3 = 1000cm3

7,268m3 = 7268dm3         4,351dm3 = 4351cm3

0,5m3 = 500dm3               0,2dm= 200cm3

3m3 2dm3  = 3002dm3      1dm3 9cm3 = 1009cm3

Bài 3. Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là mét khối:  

6m3 672dm3 ;    2105dm3;     3m3 82dm3

b) Có đơn vị đo là đề-xi-mét-khối:

8dm3 432cm3 ;   3670cm3 ;   5dm3 77cm3

Hướng dẫn

Chúng ta chuyển danh số phức sang danh số đơn dưới dạng số thập phân như đã học.

Giải

a) Có đơn vị đo là mét khối:

6m3 672dm3  =  6m3 + m3 = 6m3 + 0,672m3 = 6,672m3;

2105dm3        =    2,105m3;   

3m3 82dm3    = 3m3 + m3 = 3m3 + 0,082m3 = 3,082m3

b) Có đơn vị đo là đề-xi-mét-khối:

8dm3 432cm3 = 8,432dm3

3670cm3 = 3,670dm3

5dm3 77cm3 = 5,077dm3


xsmn