Bài Ôn tập về đo độ dài và do khối lượng - Giải toán lớp 5 trang 152 153

Bài Ôn tập về đo độ dài và do khối lượng - Giải toán lớp 5 trang 152 153

Thứ ba , 23/01/2018, 23:09 GMT+7
     

GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TRANG 152, 153

ÔN TẬP VỀ ĐO ĐỘ DÀI VÀ ĐO KHỐI LƯỢNG

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT GIẢI BÀI TẬP SGK

Bài 1 toán lớp 5 trang 152

Bài 1. a) Điền cho đầy đủ bẳng đơn vị đo độ dài theo mẫu sau:

b) Điền cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng theo mẫu sau:

c) Hai đơn vị đo độ dài (hoặc đo khối lượng) liên tiếp nhau (liền nhau thì gấp, hóặc kém nhau lần.

Hướng dẫn

Chúng ta dùng bảng đơn vị để đổi như đã học.

Giải

a) Điền cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài theo mẫu sau:

b) Điền cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng theo mẫu sau:

c) Hai đơn vị đo độ dài (hoặc đo khối lượng) liên tiếp nhau (liền nhau) thì gấp, hoặc kém nhau 10 lần.

Bài 2 toán lớp 5 trang 152

Bài 2.  a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1m    = ... dm = ... cm = ... mm

1km    = ... m

1kg    = ... g

1 tấn    = ... kg

b) 1m  =dam   = 0,1dam

1m  = ... km  = ... km

1g   = ....  kg  = ... kg

1kg  = ...  tấn = ... tấn

Hướng dẫn

Chúng ta dùng bảng đơn vị để đổi như đã học.

Giải

a) 1m    = ... dm = ... cm = ... mm

1km = 1000 m

1kg = 1000 g

1 tấn = 1000 kg

b) 1m  =dam   = 0,1dam

1m =  km  = 0,001km

1g =  kg  = 0,001 kg

1kg =   tấn = 0,001 tấn

Bài 3 toán lớp 5 trang 153

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

a) 5285m = 5km 285m = 5,285km

1827m = ... km   ... m = .    km

2063m = .   .. km ,    ... m = .    ...... km

702m = .    .. km .    ... m = .    ...... km

b) 34dm = .    .. m ...    dm =    ... m

786cm = ..    .. m ...    cm = ,    ....... m

408cm = ..    .. m ...    cm = .    ....... m

c) 6258g  =    6kg 258g  =    2,258kg

2065g  =    ... kg ... g =    ....... kg

8047kg  =    ... tấn ... kg =    ....... tấn

Hướng dẫn

Chúng ta đổi từ danh số phức sang danh số đơn rồi sang số thập phân như đã học.

Giải

a) 5285m = 5km 285m  =    5,285km

   1827m  =  1 km 827m = 1,827km

   2063m  =  2 km 63 m = 2,063 km

     702m  = 0 km 702m = 0,702 km

b) 34dm  = 3m 4dm = 3,4 m

   786cm = 7m 86 cm = 7,86 m

   408cm = 4m 8cm = 4,08 m

c) 6258g = 6kg 258g = 2,258kg

    2065g = 2kg 65g = 2,065kg

  8047kg = 8 tấn 47kg = 8,047tấn


xsmn