Bài Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) - Toán lớp 5 trang 155 156

Bài Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) - Toán lớp 5 trang 155 156

Thứ ba , 23/01/2018, 23:10 GMT+7
     

GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TRANG 155, 156

ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH VÀ ĐO THỂ TÍCH (TIẾP THEO)

Bài 1 toán lớp 5 trang 155

Bài 1.

8m2 5dm2 ... 8,05m       7m3 5dm3... 7,005m3

8m2 5dm2 ... 8,5m2          7m3 5dm3...7,5m3

8m2 5dm2... 8,005m2       2,94dm3 ... 2dm3 94cm3

Hướng dẫn

Đổi các số về cùng đơn vị rồi so sánh như đã học.

Giải


Bài 2. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 150m, chiều rộng bằng chiều dài.Trung bình cứ 100m2 của thửa ruộng đó thì được 60kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tấn thóc?

Hướng dẫn

- Theo bài toán ta có: chiều rộng = x chiều dài

- Từ đây ta tính được chiều rộng của thửa ruộng.

- Tiếp đó, áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật để xác định diện tích thửa ruộng.

- Sau đó, để biết được thửa ruộng thu hoạch bao nhiêu tấn thóc ta cần tính: số thóc thu họach = (diện tích thửa ruộng x 60) : 100 (vì trung bình cứ 100m2 người ta thu được 60kg thóc. Chú ý đổi kết quả tính được về tấn).

Giải

Bài giải

Chiều rộng của thửa ruộng là:

150 : 3 x 2 = 100 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

150 x 100 = 15000    (m2)

Số thóc thu được ở thửa ruộng đó là:

15000 x 60 : 100 = 9000 (kg)

9000kg = 9 tấn

Đáp số : 9 tấn.

Bài 3.  Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là: chiều dài 4m, chiều rộng 3m, chiều cao 2,5m. Biết rằng 80% thể tích của bể đang chứa nước. Hỏi:

a) Trong bể có bao nhiêu lít nước? (1l = 1dm3)

b) Mức nước chứa trong bể cao bao nhiêu mét?

Hướng dẫn

- Trước tiên, áp dụng công thức tính thể tích khối hộp chữ nhật ta sẽ tìm được thể tích bể nước.

- Câu a: Để tính được thể tích nước hiện có trong bể ta cần thực hiện phép tính: Thể tích nước hiện có = (thể tích bể nước x 80) : 100

- Câu b: Ta sẽ xác định chiều cao của mực nước trong bể bằng cách:  Chiều cao mực nước = thể tích nước : (chiều rộng x chiều dài)

Giải

Bài giải

Cách 1:

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

4 x 3 x 2, 5 = 30 (m3)

Thể tích nước hiện có trong bể là:

30 x 80 : 100 = 24 (m3)

24m3 = 24000dm3 = 24000/

Mực nước chứa trong bể cao là:

24 : 4 : 3 = 2 (m)

Đáp số: a) 24000/ ; b) 2m

Cách 2:

* Mực nước trong bể là :

24 : (4 x 3) = 2 (m)

*  Hay 80% =    =

Mực nước trong bể là :

2,5 x = 2 (m)


xsmn