Bài Ôn tập về đo diện tích - Giải toán lớp 5 trang 154

Bài Ôn tập về đo diện tích - Giải toán lớp 5 trang 154

Thứ ba , 23/01/2018, 23:09 GMT+7
     

GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TRANG 154

ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH

Bài 1. a) Điền số đo thích hợp vào chỗ chấm:

Chú ý: Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị hecta (ha).

1ha = ... m2;

b) Trong bảng đơn vị đo diện tích:

-  Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé liên tiếp?

-  Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn liên tiếp liền?

Hướng dẫn  

Chúng ta viết mối quan hệ của đơn vị ở từng cột với đơn vị ở liền bên phải và bên trái như dã học.

Giải

a)    Điền số đo thích hợp vào chỗ chấm:

1ha = 10000m2

b) - Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé liên tiếp.

    - Đơn vị bé bằng một phần một trăin dơn vị lớn liên tiếp liền.

Bài 2. Viết số thích hợp vậo chỗ chấm:

a) 1m2 = ... dm2 =    cm2 = ... mm2

1ha = ... m2

1km2 = ... ha = ...  m2

b) 1m2 = dam2

1m2  =  hm2 =   ha

1m=  km2

Hướng dẫn  

Chúng ta viết mối quan hệ của đơn vị ở liền trước, liền sau như đã học.

Giải

a) 1m2 = 100 dm2 = 10 000   cm2 = 1 000 000mm2

1ha = 10 000m2

1km2 = 100 ha = 1 000 000m2

b) 1m2 = dam2

1ha = km2

1m2  =  hm2 =  0,001 ha                  

4ha = 0,04km2

1m=  0,000001km2

Bài 3. Viết các số đo sau dưới dạng số đo bằng ha:

a)  65 000m2 ;    846 000m2 ;    5 000m2   

b)  6km2 ;    9,2km2 ;    0,3km2

Hướng dẫn

- Ở câu a) chúng ta đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ như đã học.

- Ở câu b) chúng ta đổi từ đơn vị nhỏ sang đơn vị lớn như đã học.

Giải

a) 65000m2 = 6,5ha;                

846000m2 = 84,6ha;

5000m2 = 0,5ha

b) 6km2 = 600ha;

9,2km2 = 920ha;

0,3km2  = 30ha


xsmn